Home » คืนเลือด by Dean Koontz
คืนเลือด Dean Koontz

คืนเลือด

Published
ISBN :
Paperback
379 pages
Enter the sum

 About the Book 

คุณแนใจหรือวาความตายคือจุดสินสุด...เมือยีสิบปีกอน จอหน คัลวิโน ในวัยสิบสีปีไดสังหารฆาตกรทีบุกเขามาในบานและจบชีวิตพอ แม และนองสาวทังสองคนของเขาอยางโหดเหียม โดยเฉพาะนองสาวทังสองทีโดนขมขืนและทรมานอยางทารุนผิดมนุษยมนา ฆาตกรตอเนืองทีสังหารครอบครัวเคราะหรMoreคุณแน่ใจหรือว่าความตายคือจุดสิ้นสุด...เมื่อยี่สิบปีก่อน จอห์น คัลวิโน ในวัยสิบสี่ปีได้สังหารฆาตกรที่บุกเข้ามาในบ้านและจบชีวิตพ่อ แม่ และน้องสาวทั้งสองคนของเขาอย่างโหดเหี้ยม โดยเฉพาะน้องสาวทั้งสองที่โดนข่มขืนและทรมานอย่างทารุนผิดมนุษย์มนา ฆาตกรต่อเนื่องที่สังหารครอบครัวเคราะห์ร้ายไปแล้วสี่ครอบครัวคนนั้น อัลตัน เทอร์เนอร์ แบล็กวู้ด ตายไปแล้ว จอห์นยิงจนใบหน้าของมันมีสภาพที่แทบจำไม่ได้ด้วยซ้ำ...ยี่สิบปีต่อมา จอห์นเป็นตำรวจสืบสวนคดีฆาตกรรมฝีมือดี เขาแต่งงานกับผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบ มีลูกชายและลูกสาวสองคนที่แสนน่ารัก ตะกอนขุ่นข้นในใจเขาเหมือนจะหายไปหมดแล้ว แต่คดีฆาตกรรมที่เหมือนกับเมื่อยี่สิบปีที่แล้วอย่างไม่ผิดเพี้ยนก็เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้ง บิลลี่ ลูคัส เด็กชายวัยสิบสี่ปี ฆ่าทุกคนในครอบครัวและจัดการกับศพได้เหมือนกับที่แบล็กวู้ดทำทุกประการ แต่สิ่งที่ทำให้จอห์นหวั่นใจที่สุดคือ บิลลี่พูดประโยคเดียวกับที่แบล็กวู้ดพูดกับเขาก่อนตาย ประโยคที่ตามหลอกหลอนเขามาตลอด และมีเพียงเขากับมันเท่านั้นที่รู้จอห์นไม่ทันรู้ตัวว่าเขาได้พาอะไรบางอย่างเข้ามาอยู่ในใจกลางครอบครัวแล้ว ไม่รู้เลยว่าบ้านไม่ได้เป็นของเขาคนเดียวอีกต่อไป